Info on paper N. 13298

Changhui Rao, Kai Wei, Ang Zhang, Xiaojun Zhang, Luchun Zhou, Hua Bao, Shengqian Wang, Xiaoyu Ma, Youming Guo, Xuejun Zhang, Hao Xian, Yudong Zhang
The Laboratory Results of a 595-unit Adaptive Optical System
In: Proceedings of the Third AO4ELT Conference. Simone Esposito and Luca Fini, eds. Firenze, Italy, 26-31 May 2013.
ISBN: 978-88-908876-0-4
DOI: 10.12839/AO4ELT3.13298
Bibcode: 2013aoel.confE..56R

BibTeX record

@inproceedings{ao4elt3_13298,
     author = {{Changhui} {Rao} and {Kai} {Wei} and {Ang} {Zhang} and {Xiaojun} {Zhang} and {Luchun} {Zhou} and {Hua} {Bao} and {Shengqian} {Wang} and {Xiaoyu} {Ma} and {Youming} {Guo} and {Xuejun} {Zhang} and {Hao} {Xian} and {Yudong} {Zhang}}, 
     title = {The Laboratory Results of a 595-unit Adaptive Optical System},
   booktitle = {Proceedings of the Third AO4ELT Conference},
      year = {2013},
     editor = {Simone Esposito and Luca Fini},
   publisher = {INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri},
    address = {Firenze},
      isbn = {978-88-908876-0-4},
      doi = {10.12839/AO4ELT3.13298},
    bibcode = {2013aoel.confE..56R},
}

Filefulltext_13298.pdf
Size 1391505
sha256 sum 5720a062d08fad94ffa5242e26c8885d05bfc241e031e485acd42bc571f5adb8